محصولات کارخانه

دان آماده

دارو

مکمل

لیست محصولات دان آماده

طیور بومی

اردک
بوقلمون
شترمرغ

طیور صنعتی

مرغ تخم گذار

ماهی های گرمابی

کپور

دام

گوسفند شیری
گوسفند پرواری
لیست دارو های شرکت دام دارو

محلول خوراکی داکسی سید ( داکسی سایکلین 10%)

محلول خوراکی تیامولیسید _ اس ( تیامولین 12/5%)

محلول خوراکی کولیسید (کلیستین سولفات 2/000/000 واحد)

محلول خوراکی نئوکیمیاسید ( نئومایسین 20%)

محلول خوراکی پلی ویت آ.آ ( مولتی ویتامین + اسید آمینه )

محلول خوراکی ویتامین ای + سلنیوم

پودر اریتروتیوسید 20 ( اریترومایسین 20% )

پودر کلرتتراسید 20( کلرتتراسایکلین 20% )

سوسپانسیون خوراکی سولفامتوسید ( سولفادیازین +تری متوپریم 48%)

پریمیکس دیکلاپلاس 0/5( دیکلازوریل 0/5% )

محلول خوراکی انروسید ( انروفلوکساسین 10%)

محلول خوراکی فلوروسید ( فلورفنیکل 10%)

محلول خوراکی انروفلوکساسین + کلیستین سولفات

محلول خوراکی مولتی ویتامین

محلول خوراکی آسپرویت _ سی ( آسپرین + ویتامین سی )

محلول خوراکی ویتاپلکس ( ویتامین ب کمپلکس )

پودرلینکوسپکتوسید666 ( لینکومایسین +اسپکتینومایسین )

پودر کلیستین سولفات 3000000( کولیسید 3 میلیون )

سوسپانسیون خوراکی آلباسید ( آلبندازول 2/5% )

محلول خوراکی داکسی سید ( داکسی سایکلین 10%)

لیست مکمل های شرکت دام دارو

مکمل ویتامینه و مینراله مرغ گوشتی 0/5%

 پریمیکس ویتامین B کمپلکس

 پریمیکس ویتامین A

پریمیکس ویتامین E

 پریمیکس ویتامین D3

 پریمیکس ویتامین K3

معرفی محصولات
کارخانه البرز دام دارو

رشد یک

دان رشد یک البرز دان مناسب برای جوجه‌های 15 الی 24 روز می‌باشد. میزان مصرف در طی این مدت برای هر جوجه 1000 گرم می‌باشد. شکل محصول بصورت پلت سایز 3 در کیسه‌های 40 کیلویی لمینت می‌باشد.

رشد دو

دان رشد دو البرز دان مناسب برای جوجه‌های 25 الی 39 روز می‌باشد. میزان مصرف در طی این مدت برای هر جوجه 2500 گرم می‌باشد. شکل محصول بصورت پلت سایز 5/3 در کیسه‌های 40 کیلویی لمینت می‌باشد.

پری استارتر

دان پری استارتر البرز دان مناسب برای جوجه‌های 1 الی 5 روز می‌باشد. میزان مصرف در طی این مدت برای هر جوجه 100 گرم می‌باشد. شکل محصول بصورت پلت کرامبل شده در کیسه‌های 40 کیلویی لمینت می‌باشد.

استارتر

دان استارتر البرز دان مناسب برای جوجه‌های 6 الی 14 روز می‌باشد. میزان مصرف در طی این مدت برای هر جوجه 450 گرم می‌باشد. شکل محصول بصورت پلت سوزنی در کیسه‌های 40 کیلویی لمینت می‌باشد.

دان تخم گذار

دان تخم‌گذار البرز دان مناسب برای مرغ‌هایی می‌باشد که به تخم‌گذاری رسیده باشند. میزان مصرف در طی این مدت روزانه 100 گرم می‌باشد. شکل محصول بصورت پلت سایز 5/3 در کیسه‌های 40 کیلویی لمینت می‌باشد.

پایانی

دان پایانی البرز دان مناسب برای طیور 40 روز به بعد تا زمان کشتار می‌باشد. میزان مصرف در طی این مدت به مقدار آزاد می‌باشد. شکل محصول بصورت پلت سایز 5/3 در کیسه‌های 40 کیلویی لمینت می‌باشد.